Секоја несреќа на работното место што се случи за време на надгледуваното испитување е покриена од Фондот за примарно здравствено осигурување или од општиот фонд за социјално осигурување, во зависност од случајот. Така, во овој контекст, придонесот е на товар на CPAM или CGSS. Придонесот е фиксен и е еквивалентен на придонесот предвиден за специјализантите за стручно оспособување.

Декларацијата за работна несреќа ја пополнува фирмата во која се врши надгледуваното тестирање. Шифрата за ризик што ја внесува компанијата мора да биде следнава шифра за ризик: 85.3 ха.