Ова е компанијата во која работникот го врши надгледуваниот тест кој го пишува извештајот за несреќата.
Компанијата на декларацијата го наведува статусот „приправник за професионална обука“ и шифрата за ризик 85.3HA. Ова исто така важи и за несреќи при работа.