Le референт за попреченост е информиран од работодавачот на организацијата за оваа посета и може да присуствува под услов работникот да го прифати. Тој нема да може да присуствува на медицинскиот разговор и лекарскиот преглед на вработениот, туку само на дискусиите за какви било поединечни мерки за прилагодување, адаптација или трансформација на позицијата и/или распоредот.