Како прво, работодавачот мора да биде јасен за целта што ја следи предвидената обука. Ова дејствие, всушност, може да се преземе за да се задоволи законска обврска, што честопати се случува за вршење на регулирани активности или функции: возачи на машини или одредени возила, добивање или обновување на квалитетот на спасувачот. Компанија (SST) 

Обуката исто така овозможува да се осигура дека вештините на вработените сè уште се прилагодени на нивните работни станици или нивната способност за вработување во сè повеќе развиен професионален контекст со, на пример, растечката важност на дигиталните технологии. Оваа двојна обврска не треба да се занемари во светло на судската пракса што потсетува, одлука по одлука, одговорност на работодавачот во врска со ова прашање (види член за социјален дијалог и обука).

Друг предуслов е прецизно да се дефинира профилот и вкупниот број на учесници во активностите за обука што треба да се спроведат: одлуката да се испрати значителен број вработени на обука во исто време може брзо да се покаже како проблематична во случај на дополнителна ненадејна активност или акумулација на непланирани отсуства. Очигледно, колку е помала големината на компанијата, толку повеќе се зголемуваат овие тешкотии. Затоа треба да се посвети посебно внимание