ЦДД: исполнува одредена и привремена потреба

Употребата на договор на определено време (ЦДР) е строго регулирана со Законот за работни односи. Забрането е користење на договори на определено време за пополнување постојани работни места.

Особено, договор на определено време може да се користи за:

замена на отсутен вработен; сезонско или вообичаено вработување; или во случај на привремено зголемување на активноста. Договор на определено време: проценка на реалноста на привременото зголемување на активноста

Привременото зголемување на активноста се дефинира како временски ограничено зголемување на нормалната активност на вашата деловна активност, на пример, исклучителна нарачка. За да се справите со ова, можете да се обратите до договор на определено време за привремено зголемување на активноста (Кодекс на труд, чл. L. 1242-2).

Во случај на спор, мора да ја утврдите реалноста на причината.

На пример, мора да обезбедите докази кои докажуваат привремено зголемување на нормалната активност за судиите да можат да ја проценат реалноста на ова зголемување во времето на склучување на договорот за вработување на определено време.

Во случајот што го водеше Касациониот суд, вработен, ангажиран на договор на определено време за привремено зголемување на телефонска платформа, побара прекласифицирање на неговиот договор во договор на неопределено време. На