За време на здравствената вонредна состојба минатата пролет, дневните надоместоци за социјално осигурување се исплаќаа без период на чекање. Но, од 10 јули, прекинувањето на периодот на чекање заврши. Носителите на полиси повторно мораа да чекаат три дена во приватниот сектор и еден ден во државната служба пред да можат да добиваат дневни бенефиции за болест. Само оние идентификувани како „случаи на контакт“, предмет на изолирана мерка, продолжија да имаат корист од елиминацијата на периодот на чекање до 10 октомври.

Нема период на чекање

До 31 декември, осигурениците кои не се во можност да продолжат да работат, вклучително и од далечина, можат да имаат корист од дневни надоместоци од првиот ден на боледувањето под услов да се наоѓаат во една од ситуациите следново:

ранливо лице со ризик од развој на тешка форма на инфекција со Ковид-19; лице идентификувано како „случај за контакт“ од страна на Здравствено осигурување; родител на деца под 16-годишна возраст или на инвалидно лице предмет на мерка изолација, иселување или одржување на домот по затворањето на основањето Дома