Во компаниите со најмалку 50 вработени, социјалниот и економскиот комитет (CSE) редовно се консултира и, како таков, се повикува да формулира мислење за стратешките ориентации на компанијата, нејзината економска и финансиска состојба, нејзината социјална политика, како и како и условите за работа и вработувањето.
Исто така, CSE се консултира од време на време во одредени ситуации, особено во случај на реструктуирање и намалување на работната сила, колективно отпуштање од економски причини (вклучувајќи го и CSE во компании со помалку од 50 вработени), заштита, закрепнување и судска ликвидација .
Членовите на CSE имаат, со цел ефективно да ги искористат своите вештини, пристап до економска, социјална и еколошка база на податоци.

Компании со помалку од 50 вработени pdf CSE 11-49 вработени | Како да го имплементирам во мојата компанија од 11 до (…) Преземи (578 KB) Компании со 50 или повеќе вработени pdf CSE | Како да го имплементирам во мојот бизнис? Преземи (904.8 KB) До кои информации има пристап CSE?

Сите информации што работодавачот ги става на располагање на CSE, а кои особено ќе се користат во контекст на