Le хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн Энэ айлчлалын талаар байгууллагын ажил олгогчоос мэдэгдсэн бөгөөд ажилтны хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд ирж болно. Тэрээр эмнэлгийн ярилцлага, ажилтны эрүүл мэндийн үзлэгт оролцох боломжгүй бөгөөд зөвхөн албан тушаал, хуваарийг тохируулах, дасан зохицох, өөрчлөх аливаа арга хэмжээний талаар ярилцах болно.