Францын кибер аюулгүй байдлын экосистемийн гол тоглогч ANSSI нь Кибер кампусыг бий болгоход бүрэн хөрөнгө оруулалт хийсэн.

Төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш ANSSI нь кибер аюулгүй байдлын тотем газар болох Кибер кампусыг бий болгох, тодорхойлоход дэмжлэг үзүүлсэн. Өнөөдрийг хүртэл янз бүрийн бизнесийн салбарын 160 гаруй тоглогчид амлалтаа баталгаажуулсан байна.

Төрийн чадавхи, үүрэг амлалт чухал хэвээр байгаа ч дижитал аюулгүй байдлын түвшинг бэхжүүлэх нь дижитал өөрчлөлтийн аюулгүй байдлыг бүрэн баталгаажуулахын тулд төрийн болон хувийн хэвшлийн янз бүрийн үндэсний оролцогчдын нягт холбооноос хамаарна.

Хамтын ажиллагааг эрэлхийлэхэд зориулагдсан Кибер кампус нь дижитал хувиргалтын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс сургалтыг дэмжих, мэдлэгээ хуваалцах, инновацийг хамтран бүтээх ANSSI-ийн хүсэл эрмэлзэлтэй нягт нийцдэг.

Энэхүү байр суурь нь ANSSI-ийн кибер аюулгүй байдлын экосистемийн янз бүрийн оролцогч талуудтай харилцах харилцаа, дэмжлэг, инновацийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх болно.

Кибер кампусын хүрээнд ANSSI нь сургалт, инновацийг дэмжихийн тулд бүх туршлага, туршлагаа ашиглана.

ANSSI-ийн 80 орчим төлөөлөгч эцэст нь сургалтын төв болох Кампус дээр ажиллах болно