Оршуулгын хууль тогтоомж нь нийгмийн хувьслыг дагалддаг. Энэхүү MOOC нь түүхийн туршид бий болсон одоогийн хуулийн үндсийг танд танилцуулахыг зорьдог. Бид үхлийн нөхцөл байдал, тэдгээрийн холбогдох хууль тогтоомжид үзүүлэх нөлөөлөл, "хамгийн ойрын хамаатан садан, хотын захиргаанд оршуулах эрх" гэсэн ойлголтын талаар ярилцах болно.

Эдгээр зарчмуудыг бий болгосны дараа оршуулгын газар, түүний өөр өөр орон зай, түүнчлэн мөргөлийн талбайн талаар ярилцах болно. Дараа нь чуулган бүхэлдээ чандарлах болон түүний сүүлийн үеийн хөгжилд зориулагдана. Концессоор булшлах, концессын менежментийн асуудал сүүлийн чуулганаар яригдана.

Цааш үргэлжлүүлэхийн тулд баримт бичиг, видео бичлэгүүд нь тайлбарыг гүйцээж, дүрслэн харуулна.

Өгүүллийг эх сайтаас үргэлжлүүлэн уншина уу →