Татварын албанаас суутган суутгалын нэг хэсэг болох хувь хэмжээг танд өгөхгүй бол тодорхой ажилчдын хувьд төвийг сахисан хувь хэмжээг хэрэглэх ёстой. Энэ хувь хэмжээг та өөрөө шийдэх нь өгөгдмөл тарифын сүлжээг ашиглан тохируулна. Эдгээр сүлжээг 2021 оны санхүүгийн хуулиар үнэлдэг.

Суутгалын татвар: суутгалын хувь

Татварын албан татварын нэг хэсэг болгон татварын албанаас ажилтан бүрт суутган тооцох хувь хэмжээг өгдөг.

Энэхүү төлбөрийн хэмжээг тодорхойлох хэд хэдэн арга байдаг.

  • ажилтны хамгийн сүүлийн орлогын мэдүүлгийг үндэслэн татварын өрхөд тооцсон нийтлэг хуулийн хувь хэмжээ буюу хувь хэмжээ;
  • гэрлэсэн эсвэл PACS-т холбогдсон хосуудын сонголт болох хувь хүний ​​хувь хэмжээ. Энэ хувь хэмжээг эхнэр, нөхөр тус бүрт тэдний хувийн орлогын дагуу тогтоодог. Татварын өрхийн нийтлэг орлого нь өрхийн татварын хэмжээгээр хамаарна ...