कार्यस्थलमा तालिमले आज दुवै प्राविधिक र ब्यबहारिक ज्ञानको अधिग्रहणलाई औपचारिक बनाउँछ, जुन अहिलेसम्म अनौपचारिक रूपमा गरिएको थियो।