comme-un-pro.fr verbindt zich ertoe deze website tijdig up-to-date te houden. Mocht u echter tegen een probleem of verouderde gegevens aanlopen, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef aan waar u op de website de onjuiste informatie leest. Wij zullen dit zo snel mogelijk onderzoeken. Stuur uw antwoord per e-mail naar: quietlus.france@comme-un-pro.fr.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor verliezen als gevolg van problemen veroorzaakt door of inherent aan de verspreiding van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren doen we er alles aan om het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën die door of namens comme-un-pro.fr via deze website worden verstrekt, aanvaardt comme-un-pro.fr geen verantwoordelijkheid.

Het gebruik van de website en al zijn onderdelen (inclusief forums) is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. Het loutere gebruik van deze website impliceert kennis en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Reacties en verzoeken om persoonlijke informatie die per e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen een maand een reactie van ons kunt verwachten. Bij complexe verzoeken informeren wij u binnen één maand als wij maximaal 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt als onderdeel van uw reactie of verzoek om informatie, zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

comme-un-pro.fr moet alles in het werk stellen om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van illegaal gebruik. comme-un-pro.fr moet daartoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

comme-un-pro.fr wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere verwijzing wordt gemaakt. Op producten of diensten die door derden worden aangeboden zijn de toepasselijke voorwaarden van deze derden van toepassing.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website zijn eigendom van comme-un-pro.fr.

Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze documenten is verboden zonder de schriftelijke toestemming van comme-un-pro.fr, behalve indien en voor zover bepaald door dwingende voorschriften (zoals het recht om te citeren), behoudens tegengestelde vermelding van de inhoud.

Als je vragen hebt of problemen hebt met de toegankelijkheid van de site, neem dan gerust contact met ons op.