Is het echt handig om elke maand je loonstrook te checken? Dit is niet alleen handig maar ook meer dan nodig. Er is een lange lijst van onhandigheid die je vaak tegenkomt op loonstroken. Zijn fouten komen helaas vaker voor dan u zich wellicht kunt voorstellen. Een derde van de werknemers zegt de afgelopen 12 maanden een onnauwkeurigheid op hun loonstrook te hebben opgemerkt. Dit is wat naar voren komt uit een IFOP-onderzoek uitgevoerd in 2015 over dit onderwerp. De kans is dus groot dat u last krijgt van dit probleem. U heeft drie jaar de tijd om uw geld op te eisen. In situaties waarin een storing in de het schrijven van uw loonstrook heeft geleid tot niet-betaling van aan u verschuldigde bedragen.

Controleer uw loonstrook en begin met de meest voorkomende fouten

Hier zijn enkele fouten die u waarschijnlijk op uw loonstrook ziet. Elk van zijn fouten vormt een tekortkoming. Een geldverlies dat in sommige gevallen aanzienlijk kan zijn. Als er al 10 jaar geen rekening is gehouden met uw anciënniteit. Ik laat je je voorstellen hoeveel geld je hebt verloren. Om nog maar te zwijgen van wanneer het zover is, de berekening van uw ouderdomspensioen. Die zal worden gebaseerd op mooie loonstroken. Sommige bedrijven respecteren niet eens collectieve overeenkomsten van kracht.

LEES  De verschillende soorten verlof, wanneer en hoe kunt u hiervan profiteren?

Enkele voorbeelden van wijdverbreid wangedrag

 • Onjuiste overurencijfers
 • Onjuiste berekening van het aantal verlofdagen
 • Overschatting van de totale bijdragen
 • Bij de berekening van uw salaris wordt geen rekening gehouden met uw anciënniteit
 • Vergeten onkostenrapporten te vergoeden
 • Collectieve arbeidsovereenkomst niet toegepast
 • Afwezigheid bij niet nader omschreven ziekteverlof

Lijst met punten waarmee in het bijzonder rekening moet worden gehouden

1)      Algemene informatie

 • Naam en adres van uw werkgever
 • NAF- of APE-code
 • Aanwijzing van de instantie die de sociale bijdragen van uw werkgever int en het nummer waaronder deze wordt betaald
 • Toepasselijke collectieve overeenkomst of herinnering aan de bepalingen van het arbeidswetboek betreffende de duur van betaald verlof en de duur van de opzegtermijnen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 • Aanwezigheid teller betaald verlof, RTT, compenserende nachtrust ...
 • Annotatie die u aanmoedigt om uw loonstrook voor onbepaalde tijd te bewaren

2)      De elementen voor het berekenen van uw salaris

 • Uw naam en de functie die u bekleedt
 • Positie bereikt in de hiërarchie met betrekking tot de conventionele classificatie (M1, M2, OS5), en vermelding van de coëfficiënt
 • Uw anciënniteit
 • Hoogte van uw bruto salaris
 • Datum en aantal gewerkte uren waarop dit salaris betrekking heeft
 • Datum salarisbetaling
 • Onderscheid tussen de betaalde uren tegen het normale tarief en de uren verhoogd met vermelding van het tarief dat voor elke groep wordt toegepast (nachturen, overuren, zondag, feestdagen)
 • Soort en bedrag van alle aanvullingen op het brutosalaris (zoek uit waar u precies recht op heeft)
 • Hoogte transportvergoeding
 • Type en hoogte van salaristoeslagen waarop werknemers- en werkgeversbijdragen van toepassing zijn
 • Soort en bedrag van de sociale bijdragen
 • Soort en bedrag van alle inhoudingen die op uw loon zijn ingehouden (let vooral op als u met ziekteverlof bent of een arbeidsongeval krijgt)
 • Data van uw vakantie en hoogte van uw compensatie tijdens deze periode
 • Bedrag en tarief van de bronbelasting die op u betrekking hebben en informatie over het verschuldigde bedrag voor en na de opname
 • Bedrag dat de werknemer na alle berekeningen daadwerkelijk heeft ontvangen
LEES  Coronavirus en deelactiviteit, 84% van uw nettoloon wordt aan u uitbetaald.

Informatie die in geen geval op uw loonstrook mag staan

Het is illegaal om u een loonstrook te geven waaruit uw deelname aan een staking blijkt. We kunnen ook niet verwijzen naar uw vakbondsmandaat. En meer in het algemeen op alle informatie die inbreuk maakt op de rechten van individuen en individuele of collectieve vrijheden.