ਅੰਸ਼ਕ ਗਤੀਵਿਧੀ: ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ

ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੰਟਾਵਾਰ ਦਰ ਕੁੱਲ ਸੰਦਰਭ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 60% 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 4,5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਟ 70 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ 4,5% ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30 ਘੰਟੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ.

15% ਦੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ. ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ.

ਅੰਸ਼ਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਭੱਤੇ ਦੇ 36% ਦੀ ਦਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਅੰਸ਼ਕ ਗਤੀਵਿਧੀ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਟਰ (ਅਨੇਕਸ 1 ਅਤੇ 2 ਜਾਂ ਐਸ 1 ਅਤੇ ਐਸ 1 ਬੀਸ)

ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਕਾ 1 ਜਾਂ ਐਸ 1 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਹੋਟਲ, ਕੈਟਰਿੰਗ, ਖੇਡ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕ 2 ਜਾਂ ਐਸ 1 ਬੀਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧਵ ਅਨੁਭਾਗ 2 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ...

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ