ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹੋ!

ਮੂਲ ਸਾਈਟ → 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ