ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮ (ਤਨਖਾਹ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਭੱਤੇ, ਖਰਚੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਨੋਟਿਸ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਆਦਿ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ.

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਕਾਉਂਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ, ਉਸ ਅਵਧੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

READ  ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਟੈਂਪਲੇਟ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵੈਧ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੋਟ, ਨਾਲ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ. ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਰਸੀਦ 2 ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱ drawnੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ. 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ.

ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ, ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ' ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕਮੀ.

ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਨ.
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ. ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

READ  ਕੰਮ ਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਓ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਰਸੀਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਕਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ resolveੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੂਡੋਮਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਪੱਤਰ ਹੈ.

ਜੂਲੀਅਨ ਡੁਪਾਂਟ
75 ਬਿਸ ਰੁੂ ਡੀ ਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੋਰਟੇ
75020 ਪਾਰਿਸ
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

ਮੈਡਮ,
ਫੰਕਸ਼ਨ
ਦਾ ਪਤਾ
ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ

[ਸ਼ਹਿਰ] ਵਿਚ, [ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ]

ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਏ.ਆਰ.

ਵਿਸ਼ਾ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਮੈਡਮ,

ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਤਾਰੀਖ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ), ਮੈਂ (ਕੰਮਕਾਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ) (ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ (ਮਿਤੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ.

ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ (ਮਿਤੀ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ. ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ. ਦਰਅਸਲ (ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ).

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮੈਡਮ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ.

 

                                                                                                                            ਦਸਤਖਤ

 

READ  ਲਿਖਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਸੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਪੱਤਰ ਹੈ

ਜੂਲੀਅਨ ਡੁਪਾਂਟ
75 ਬਿਸ ਰੁੂ ਡੀ ਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੋਰਟੇ
75020 ਪਾਰਿਸ
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

ਮੈਡਮ,
ਫੰਕਸ਼ਨ
ਦਾ ਪਤਾ
ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ

[ਸ਼ਹਿਰ] ਵਿਚ, [ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ]

ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਏ.ਆਰ.

ਵਿਸ਼ਾ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਸੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੈਂ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ (ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ), (ਪੂਰਾ ਪਤਾ), ਮੇਰੇ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਹੇਠਾਂ (ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ) ਦੇ ਬਾਅਦ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ (ਮਿਤੀ) ਨੂੰ (ਸਥਾਨ) 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਰਕਮ) ਯੂਰੋ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: (ਰਸੀਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ: ਬੋਨਸ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਆਦਿ).

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਲਈ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਸੀਦ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

 

(ਸ਼ਹਿਰ) ਵਿਖੇ ਹੋ ਗਿਆ, (ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ)

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ (ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ)

ਹਸਤਾਖਰ.

 

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਸੀਡੀਡੀ, ਸੀਡੀਆਈ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ.

 

ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ “ਨਮੂਨਾ-ਪੱਤਰ-ਤੋਂ-ਵਿਵਾਦ-ਦੀ-ਰਕਮ-ਤੋਂ-ਆਪਣੇ-ਬਕਾਏ-ਦੇ-ਕਿਸੇ ਵੀ-ਖਾਤੇ-1.Docx”

ਉਦਾਹਰਨ-ਪੱਤਰ-ਤੋਂ-ਵਿਵਾਦ-ਦੀ-ਰਾਸ਼ੀ-ਦੀ-ਰਸੀਦ-ਦੀ-ਤੁਹਾਡੇ-ਖਾਤੇ-ਬੈਲੈਂਸ-1.docx - 10600 ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ - 15,26 KB

"ਮਾਡਲ-ਲੈਟਰ-ਟੂ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ-ਰਸੀਦ-ਬੈਲੈਂਸ-ਆਫ-ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਉਂਟ.ਡੌਕਸ" ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ.

ਟੈਂਪਲੇਟ-ਪੱਤਰ-ਨੂੰ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ-ਰਸੀਦ-ਦੀ-a-balance-of-any-account.docx – 10538 ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ – 15,13 KB