ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਸ਼ਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ:

ਅੰਸ਼ਕ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਪੀ.ਏ.): ਐੱਫ.ਐੱਨ.ਈ. ਸਹਾਇਤਾ 70% ਵਿਦਿਅਕ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ (ਅਤੇ ਹੁਣ 100% ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 31/10/2020 ਤੱਕ ਸੀ). ਅੰਸ਼ਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਏਪੀਐਲਡੀ): ਐਫਐਨਈ ਸਹਾਇਤਾ 80% ਵਿਦਿਅਕ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਛੱਤ 6000 ਯੂਰੋ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ onਸਤਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ 4800 ਯੂਰੋ 80% ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ) .

ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕੇਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ €2,00 ਦੀ ਫਲੈਟ ਦਰ (ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ €2,40) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਾਗਤਾਂ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ)।
ਅੰਸ਼ਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਨੌਵੇ : 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਬਾਕੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਜੇਕਰ…

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਇੱਕ ਸੰਮਲਿਤ MOOC ਬਣਾਓ