ਪਿਛਲੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਬਿਨਾ ਉਡੀਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਪਰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ. ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਸੰਪਰਕ ਕੇਸ" ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇਕੱਲਤਾ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ.

ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ

31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਰਿਮੋਟ ਸਮੇਤ, ਬਿਮਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ. ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ:

ਕੋਵਿਡ -19 ਲਾਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ; ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੰਪਰਕ ਕੇਸ" ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ; 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲਤਾ, ਬੇਦਖਲੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਪਾਅ ਹਨ ਘਰ

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  01| ਇੱਕ CRPE ਕੀ ਹੈ?