Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: tranquillus.france@comme-un-pro.fr.

ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ. ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਕਮਨ-ਪ੍ਰੋ.ਆਰ.ਆਰ. ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ, ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਲਈ, ਮੈਕਯੂunਨ- ਪ੍ਰੋ.ਓ.ਆਰਆਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ.

ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਫੋਰਮਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ. ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਜ ਇੱਕ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ.

ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ.

ਮੈਕ-un-pro.fr ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ.

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੂਰਨ-ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ.ਫ੍ਰ.ਆਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ.

ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਅਰੰਭਕ- ਪ੍ਰੋ.ਫ੍ਰ.ਆਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤਕ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ.