ਇਹ ਛਾਪ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 03/04/2023 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ:

comme-un-pro.fr
.
ਫਰਾਂਸ
ਈ - ਮੇਲ: 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ:.

comme-un-pro.fr ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ:

ਟ੍ਰੈਨਕਿਲਸ –tranquillus.france@comme-un-pro.fr

1. ਜਨਰਲ

ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ।