ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖਰਚੇ 2021: ਗਣਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣੋ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖਰਚੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ.

ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੋਗੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ.

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਜਾਂ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੁਆਰਾ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ; ਜਾਂ ਫਲੈਟ-ਰੇਟ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ. ਰਕਮ ਯੂਆਰਐਸਐਸਏਐਫ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ;
ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕੇ. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖਰਚੇ 2021: ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਫਲੈਟ-ਰੇਟ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ:

ਭੋਜਨ ; ਰਿਹਾਇਸ਼; ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਗਤ ...

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ: ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ!