Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਟਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਸੇ ਬਣਾਉ. ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨੋਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖਣਾ ਸਫਲ. ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ.

ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਾਂ ਇਸ ਫਾਇਲ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਖੇਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਨੋਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ. ਜੇ ਦੋ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਿਰੋਧਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਆਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ?

ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਲੇਖ, ਨਿਯਮ, ਇਕ ਮਿਆਰੀ, ਇਕ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ, ਇਕ ਕਿਤਾਬ.

ਇਹ ਇਕ ਅਨੁਰੂਪ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਤਰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਰਣੇ. ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ.

ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖੋ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੀ ਨੋਟ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ.

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਖੇਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ. ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੰਧੀ ਦਾ ਉਲਟ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖੋ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

READ  ਕੀ ਈਮੇਲਾਂ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਵਰਤਿਆ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੇਓਫਾਇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਵੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ.

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਥੈਸਿਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ. ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਖੋਜ.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ

ਲਿਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਠ ਸੰਮਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪਾਠ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ (ਸਿਰਲੇਖ, ਉਪਸਿਰਲੇਖ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਇਰਾਦੇ, ਆਦਿ) ਲਈ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੈ.

ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ. ਠੋਸ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਖੋਜ ਇਸਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਦੋਂ, ਕੀ, ਕਿਸ, ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂ (ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ), ਕਿਸ (ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ) ਖੋਜ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਮੀਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ.

ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣਨਾ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ.

READ  ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਨੋਟ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਇੱਕ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਥੀਮੈਟਿਕ ਸਿੰਥੇਸਿਸ (ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ) ਹੈ, ਕਾਰਨ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਧੀ

ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਅਖਾੜਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ, ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਡਾਟਾ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡੌਕਯੂਮੈਂਟ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣ. ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ (I ਅਤੇ II) ਅਤੇ ਉਪ-ਅਦਾਰਿਆਂ (A ਅਤੇ B ਜਾਂ 1 ਅਤੇ 2) ਦੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਅਤੇ ਉਪ-ਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਵਿਕਾਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮਕਸਦ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਣਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ. ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਹੀ, ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖੋਇੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ.

ਸਿੱਟਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉੱਠਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤੱਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ.

READ  ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲਿਖੋ: ਕਲਮ ਜਾਂ ਕੀਬੋਰਡ?

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਖੇਪ ਦਾ ਲਿਖਣਾ

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖਣਾ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਮ ਨਿਯਮ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝਣਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਿੰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਰਲ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੋ.

ਜੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 3 ਪੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ. ਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਟੈਕਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿਰਲੇਖ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਇਤਿਹਾਸ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੰਦਰਭ). ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ.

ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਸੁੰਦਰ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਲੇਆਉਟ ਲਈ, ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ, ਸੰਕਲਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਂਕੜੇ, ਗਰਾਫਿਕਸ, ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ

ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ੁਬਾਨੀਤਾ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਕਨੀਕ, ਦੁਹਰਾਓ, ਝਿਜਕ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ "ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ", "ਮਤਲਬ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ.

ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖਣਾਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਠਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ.