• ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੈਕਲੈਰੀਏਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਲਾਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: ਭਰਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਕੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਓਪਨਿੰਗ।
  • ਵਪਾਰਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੋ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਿਆਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਭਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੌਕੇ।

ਵੇਰਵਾ

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਸੁਕ ਹੋ, ਇਹ MOOC ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਿਆਰੀ ਕਲਾਸਾਂ (ਪਹਿਲਾਂ “Prepa HEC”) ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?