ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ:

 • ਆਪਣੇ ਲਈ, ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ, ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
 • ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
 • ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
 • ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ:
  • ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ;
  • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ;
  • ਬੇਹੋਸ਼ ਸਾਹ;
  • ਦਿਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ;
  • ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ;
  • ਸਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ.

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਮ.ਓ.ਓ.ਸੀ "ਬਚਾਓ" (ਹਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ MOOC ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਇਸ਼ਾਰਾ" ਪੂਰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ PSC1: ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪੱਧਰ 1 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਹਤ)।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਸਿੱਖੋ : ਸਾਇਨ ਅਪ!

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →