ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੋ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਹੋਰ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਰਾਂ ਨਵੇਂ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ.

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਭਚਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਬਤਵਾਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ discoverੰਗਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ.

ਛੱਡੋਬੱਚੇ ਦੀ ਸਬਰ ਅਤੇ ਰਸੀਦ

ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ, ਜਣਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਲੇਖਾਂ L1225-35, L1226-36 ਅਤੇ ਡੀ 1225-8 ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰਨਟੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ. ਇਹ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ ਵੀਕਐਂਡ ਸਮੇਤ ਇਕੋ ਜਨਮ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 18 ਦਿਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

11/18 ਦਿਨ ਦੇ ਪਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਛੂਟ ਛੱਡੀ

ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜੋ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁੱਰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
 • ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 200 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ hoursਸਤਨ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 10 ਹਫ਼ਤੇ
 • ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵੇਲੇ 18 ਹਫ਼ਤੇ
 • 22 ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁ-ਗੋਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚੇ ਹਨ.

ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ (ਬੱਚਿਆਂ) ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਮ ਛੁੱਟੀ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 11 ਜਾਂ 18 ਦਿਨ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

 ਬਿਮਾਰ ਛੂਟ

ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ L1225-61 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੇਤ:

 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ. ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ.

ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ:

 • 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 16 ਦਿਨ,
 • 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 1 ਦਿਨ,
 • ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ 5 ਦਿਨ ਜੋ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 16 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਅਵਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ.

ਸ਼ਬਦੀ ਛੂਟ           

ਸਾਬਾਟਿਕਲ ਛੁੱਟੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ,
 • professionalਸਤਨ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਣ ਨਾਲ,
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਛੁੱਟੀ.

ਸਬਾਬਟਿਕਲ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਤਮ 6 ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

 ਮੌਤ ਲਈ ਛੱਡੋ

ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਇਸਦੇ ਲੇਖ L3142-1 ਦੁਆਰਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਖਾਸ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਗ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਸ ਬੰਧਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ:

 • ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਸਿਵਲ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ.
 • ਮਾਂ, ਪਿਤਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ (ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਂ) ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ 3 ਦਿਨ
 • ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਕੇਸ ਲਈ 5 ਦਿਨ.

ਕੁਝ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

 ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਛੱਡੋ

ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਥਾਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ, ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਅਵਧੀ 310 ਦਿਨ ਹੈ.

ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡੋ

2019 ਦਸੰਬਰ, 1446 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 24-2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਛੁੱਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਲੀਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ withinਸਤਨ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ' ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ, ਇੱਕ ਭਰਾ, ਮਾਸੀ, ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ, ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕੁਝ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ.

 ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਛੱਡੋ

ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਇੱਕ ਵੰਸ਼ਜ, ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ (ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ) ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 42 ਦਿਨਾਂ (ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਵਿਆਹ ਤਿਆਗ

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ, ਪੀਏਸੀਐਸ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ L3142-1 ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਪੀਏਸੀਐਸ ਛੁੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਡੀਡੀ, ਸੀਡੀਆਈ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ.

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ PACS ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱ .ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ.

ਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬੀ ਛੂਟ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੂਰਣ-ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ averageਸਤਨ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਅਧਿਕਤਮ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰਣ-ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਛੱਡੋ

ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫ਼ਤਵਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫ਼ਤਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਫ਼ਤਵੇ (ਚੁਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰੀ, ਮਿ municipalਂਸਪਲ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ.