ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੜ-ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ (CEP) ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। CEP ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ PTPs ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਨਰ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਚਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ:

TPP ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ : ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ