ਸਥਾਈ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ: ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦੋ SMIC ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 90% ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60% ਜੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ 1200 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ;

ਨਿਸ਼ਚਤ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਲਈ: ਉਸਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ;

ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ: ਉਸਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 600 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;

ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ: ਸੰਦਰਭ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਥਾਈ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ।

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ