ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੱਤਰ

[ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ] [ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ]

[ਪਤਾ]

[ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ] [ਕਸਬਾ]

 

[ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ]

[ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਪਤਾ]

[ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ] [ਕਸਬਾ]

ਰਸੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ

ਵਿਸ਼ਾ: ਅਸਤੀਫਾ

 

ਪਿਆਰੇ [ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ],

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ [ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ] ਹੋਵੇਗਾ, [ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ] ਹਫ਼ਤਿਆਂ/ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਹਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮੇਤ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋ ਮਕੈਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ [ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ] ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਪਿਆਰੇ [ਨਿਯੋਕਤਾ ਦਾ ਨਾਮ], ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ।

 

[ਕਮਿਊਨ], 29 ਜਨਵਰੀ, 2023

                                                    [ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ]

[ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ] [ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ]

"ਰਵਾਨਗੀ-ਵਿੱਚ-ਸਿਖਲਾਈ-ਪੱਤਰ-ਮਾਡਲ-ਲਈ-a-mechanic.docx" ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਅਸਤੀਫਾ-ਲਈ-ਰਵਾਨਗੀ-ਵਿੱਚ-ਸਿਖਲਾਈ-ਪੱਤਰ-ਟੈਂਪਲੇਟ-for-a-mechanic.docx – 13896 ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ – 16,02 KB

 

ਉੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਪੱਤਰ ਟੈਪਲੇਟ

 

[ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ] [ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ]

[ਪਤਾ]

[ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ] [ਕਸਬਾ]

 

[ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ]

[ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਪਤਾ]

[ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ] [ਕਸਬਾ]

ਰਸੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ

ਵਿਸ਼ਾ: ਅਸਤੀਫਾ

 

ਪਿਆਰੇ [ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ],

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ [ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ [ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ] ਹੋਵੇਗਾ, [ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ] ਹਫ਼ਤਿਆਂ/ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲਾਭ ਹਨ, ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਪਿਆਰੇ [ਨਿਯੋਕਤਾ ਦਾ ਨਾਮ], ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ।

 

    [ਕਮਿਊਨ], 29 ਜਨਵਰੀ, 2023

                                                    [ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ]

[ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ] [ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ]

 

"ਅਸਤੀਫਾ-ਪੱਤਰ-ਟੈਂਪਲੇਟ-ਲਈ-ਉੱਚ-ਭੁਗਤਾਨ-ਕਰੀਅਰ-ਮੌਕੇ-ਲਈ-a-mechanic.docx" ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਨਮੂਨਾ-ਅਸਤੀਫਾ-ਪੱਤਰ-ਲਈ-ਬਿਹਤਰ-ਭੁਗਤਾਨ-ਕਰੀਅਰ-ਮੌਕੇ-ਲਈ-a-mechanic.docx – 11642 ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ – 16,28 KB

 

ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ

 

[ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ] [ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ]

[ਪਤਾ]

[ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ] [ਕਸਬਾ]

 

[ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ]

[ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਪਤਾ]

[ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ] [ਕਸਬਾ]

ਰਸੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ

ਵਿਸ਼ਾ: ਅਸਤੀਫਾ

 

ਪਿਆਰੇ [ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ],

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ [ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ] ਵਿਖੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ [ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ] ਹੋਵੇਗਾ, [ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ] ਹਫ਼ਤਿਆਂ/ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਕ/ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ/ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਪਿਆਰੇ [ਨਿਯੋਕਤਾ ਦਾ ਨਾਮ], ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ।

 

    [ਕਮਿਊਨ], 29 ਜਨਵਰੀ, 2023

 [ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ]

[ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ] [ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ]

 

"ਪਰਿਵਾਰ-ਲਈ-ਜਾਂ-ਮੈਡੀਕਲ-ਕਾਰਨ-ਲਈ-a-mechanic.docx" ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਅਸਤੀਫਾ-ਪਰਿਵਾਰ-ਲਈ-ਜਾਂ-ਮੈਡੀਕਲ-ਕਾਰਨ-ਲਈ-a-mechanic.docx – 11533 ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ – 16,19 KB

 

ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਸਹੀ ਅਸਤੀਫਾ. ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਆਦਰ

ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆਦਰ ਹੈ। ਛੱਡਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਅਸਤੀਫਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ.

ਚੰਗੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਪੱਤਰ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਅਸਤੀਫਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਅਸਤੀਫਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੇ ਹੋ।