ਇਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ/ਬਿਮਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭੋ: ਵਾਲ ਡੀ ਮਾਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਡੇਸ ਮੈਟੀਅਰਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ