Dokumenty wręczane pracownikowi przy odejściu z firmy

Niezależnie od sposobu wypowiedzenia (rezygnacja, rozwiązanie umowy, zwolnienie, wygaśnięcie umowy na czas określony itp.), Przy odejściu z firmy masz obowiązek przedstawić pracownikowi różne dokumenty:

świadectwo pracy; zaświadczenie z urzędu pracy. Podobnie jak świadectwo pracy, należy je udostępnić pracownikowi; saldo dowolnego konta: jest to spis kwot wypłaconych pracownikowi po rozwiązaniu umowy o pracę. Ten ostatni musi własnoręcznie napisać słowa „Za saldo dowolnego rachunku” lub „Do odbioru kwot pobranych”, podpisać i opatrzyć datą; zbiorcze zestawienie oszczędności pracowników w przypadku Twojej firmy (Kodeks pracy, art. L. 3341-7). Podsumowanie oszczędności pracowników wzbogacone o nowe informacje

W sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego z 2019 r. Zwrócono uwagę na liczbę obowiązkowych lub fakultatywnych dodatkowych umów emerytalnych, które nie zostały zlikwidowane po ukończeniu 62 lat. Odpowiada to 13,3 miliardów euro.
Wydawałoby się również, że zjawisko ucieczki od kontraktów rośnie wraz z ich stażem. Główny