Nadgodziny: zasada

Nadgodziny to godziny przepracowane po przekroczeniu ustawowego wymiaru czasu pracy wynoszącego 35 godzin (lub czasu uważanego za równoważny) dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Praca w godzinach nadliczbowych powoduje wzrost wynagrodzenia. Podwyższenie to przewidziano w umowie spółki lub, w przypadku jej braku, w umowie oddziału. Umowa spółki ma pierwszeństwo przed umową branżową. Stawki narzutu nie mogą być niższe niż 10%.

W przypadku braku postanowienia umownego, godziny nadliczbowe powodują wzrost wynagrodzenia w wysokości:

25% za pierwsze 8 godzin nadliczbowych; 50% na kolejne godziny. Praca w godzinach nadliczbowych: nie tylko skutkuje premią

Praca w godzinach nadliczbowych uprawnia do podwyżki wynagrodzenia lub, w stosownych przypadkach, do równoważnego odpoczynku wyrównawczego (Kodeks pracy, art. L. 3121-28).

W odcinku wypłaty podano liczbę godzin pracy, do których odnosi się wynagrodzenie. Jeżeli pracownik pracuje w godzinach nadliczbowych, na jego odcinku wypłaty należy wyróżnić godziny płatne według normalnej stawki oraz godziny, które obejmują nadgodziny (Kodeks pracy, art. R. 3243-1).

Opłata składki nie