Rozporządzenie z 21 sierpnia 2019 r. Doprecyzowało procedury wdrażania Pro-A, nakładając na partnerów społecznych obowiązek negocjowania na poziomie branżowych porozumień określających certyfikaty kwalifikujące się do systemu.
Po zawarciu umowy te przekazywane są do Generalnej Dyrekcji Pracy, która następnie przystępuje do ich przedłużenia poprzez wydanie zarządzenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym.

Przypominamy, że przedłużenie to jest uzależnione od spełnienia kryteriów poświadczających istotną zmianę w działalności w danym sektorze. Administracja bierze również pod uwagę ryzyko utraty umiejętności pracowników.
W zależności od postanowień wynegocjowanych na poziomie oddziału, do Uniformacji należy pokrycie całości lub części kosztów edukacji, a także kosztów transportu i zakwaterowania poniesionych w ramach Pro-A, na podstawie ryczałt. Jeżeli umowa branżowa przedłużona przez Ministerstwo Pracy to przewiduje, OPCO może objąć swoim zakresem wynagrodzenia oraz ustawowe i umowne składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, w granicach stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia.

Uwaga: gdy szkolenie odbywa się w czasie pracy, firma jest zobowiązana do utrzymania ...