Ustawa o finansowaniu ZUS z 2021 roku podwaja czas trwania urlopu przekwalifikowującego w przypadku przekwalifikowania zawodowego. W okresie wypowiedzenia korzysta się z urlopu zastępczego, a pracownik otrzymuje swoje zwykłe wynagrodzenie. Jeżeli urlop na przeniesienie pracy przekracza okres wypowiedzenia, ustawa przewiduje, że zasiłek wypłacany przez pracodawcę w tym okresie podlega temu samemu systemowi socjalnemu, co zasiłek dla częściowej aktywności zawodowej. Ten ostatni środek dotyczy również urlopu na mobilność w ramach okresu pierwszych 12 miesięcy urlopu lub 24 miesięcy także w przypadku przekwalifikowania zawodowego.

Urlop na przeniesienie pracy i urlop na mobilność: promowanie powrotu do pracy

Urlop po przeklasyfikowaniu

W firmach zatrudniających co najmniej 1000 pracowników, gdy przewiduje się odejście z przyczyn ekonomicznych, pracodawca musi zaoferować pracownikowi urlop na zmianę miejsca pracy.
Celem tego urlopu jest umożliwienie pracownikowi skorzystania z działań szkoleniowych oraz jednostki wsparcia w poszukiwaniu pracy. Finansowanie działań związanych z przeniesieniem pracowników i odszkodowania zapewnia pracodawca.

Maksymalny czas trwania tego urlopu wynosi zasadniczo 12 miesięcy.

Urlop mobilny

W ramach układu zbiorowego dotyczącego rozwiązania umowy zbiorowej lub zarządzania ...