W rozumieniu art. L.1233-3 Kodeksu pracy zwolnienie z przyczyn ekonomicznych stanowi zwolnienie dokonane przez pracodawcę z jednej lub kilku przyczyn nie leżących po stronie pracownika, wynikających ze zniesienia lub przekształcenia stosunku pracy lub zmiana, której pracownik odmówił, istotnego elementu umowy o pracę, aw szczególności: trudności ekonomiczne, zmiany technologiczne, zaprzestanie działalności przedsiębiorstwa, reorganizacja przedsiębiorstwa biznes niezbędny do ochrony jego konkurencyjności. W tej ostatniej hipotezie, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, na reorganizację przedsiębiorstwa niezbędną do ochrony jego konkurencyjności można skutecznie powołać się tylko wtedy, gdy zagrożenie zagraża konkurencyjności przedsiębiorstwa i że to właśnie zagrożenie. co uzasadnia reorganizację, w wyniku której zostały usunięte, zmodyfikowane lub przekształcone posty (Soc. 31 maja 2006, nr 04-47.376 P, RDT 2006. 102, obs. P. Waquet; 15 stycznia 2014, nr 12-23.869 , Orzecznictwo Dalloz).

Troska o lepszą organizację nie zwalnia więc pracodawcy z obowiązku scharakteryzowania takiego „zagrożenia” (Soc. 22 września 2010, nr 09-65.052, Dalloz orzeczenie).

Jeśli jednak sędzia musi zweryfikować pod kątem ewentualnego odwołania z powodów ekonomicznych, rzeczywistość i powagę przywołanego powodu, to jednak nie należy on do niego