د 2021 نړیوال سایبر امنیت فورم په مناسبت ، د ملي معلوماتو سیسټمونو امنیت اداره (ANSSI) د همکارۍ او پیوستون پراساس د اروپا سایبر امنیت راتلونکي دفاع کوي. په اروپا کې د یو ګډ او ګډ چوکاټ جوړولو لپاره د اوږدې مودې کار وروسته، په 2022 کې د اروپایی اتحادیې د شورا (EU) د فرانسې ولسمشر به د سایبر امنیت په شرایطو کې د اروپا حاکمیت پیاوړي کولو فرصت وي. د NIS لارښود بیاکتنه، د اروپایي بنسټونو سایبر امنیت، د باور د صنعتي فابریکې پراختیا او د لوی بحران په صورت کې د اروپا پیوستون به د 2022 په لومړۍ نیمایي کې د فرانسې لومړیتوبونه وي.