د منځني مسلک لیدنه یو نوی سیسټم دی چې د دې لخوا معرفي شوی د اګست 2، 2021 قانون.


دا لیدنه اجازه ورکوي:
d 'یو لیست جوړ کړئ د کار سټیشن او د کارمند د روغتیا حالت ترمنځ مناسبیت،
dد خطرونو ارزونه د حرفوي تخریب او د حرفوي خطرونو مخنیوی، د دوی د مسلکي مسلک، عمر او د دوی د روغتیا حالت سره سم، د دوی د ظرفیتونو پراختیا په پام کې نیولو سره؛
کارمند ته روزنه ورکړئ په کار کې د زړښت ننګونې او د حرفوي خطرونو مخنیوی.


د دې لیدنې په جریان کې، ډاکټر کولی شي د کاري سټیشن د تنظیم، تطبیق یا بدلون لپاره انفرادي اقدامات یا د کاري وخت د سمون لپاره اقدامات وړاندیز کړي.

په اصلي سایټ on کې مقالې لوستلو ته دوام ورکړئ

ادامه  څنګه خپل مثالی بازار وپیژنئ او په کوم ځای کې ځان ځای کړئ؟