• "පැය එක අඩු කාලයක් වගේ"
  • ප්රායෝගික ලිපි.
  • තත්ත්ව ලිපි.
  • නොමිලේ ලිපි.