වර්ගය: අන්තර් සබඳතාවය

ව්‍යාපාරයේ Gmail: ස්වයංක්‍රීය පරිවර්තනයට ස්තූතිවන්ත වන සුමට සන්නිවේදනය

ගෝලීයකරණය සමඟ සරල කළ ජාත්‍යන්තර සන්නිවේදනය සඳහා යන්ත්‍ර පරිවර්තනය...

තව දුරටත් කියවන්න

ඔහුගේ කළමනාකරු සමඟ සම්බන්ධතාවය කළමනාකරණය කරන්නේ කෙසේද?

කණ්ඩායම් කළමනාකරණය කිරීමේදී කළමනාකරුවන්ට ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඇත, නමුත් ඔවුන්ගේ ස්ථානය සැමවිටම නොවේ ...

තව දුරටත් කියවන්න
පැටවීම

පරිවර්තනය

පරිවර්තනය