මෙම පා course මාලාවේදී ඔබ ඔබේ සමාජ ජාල අනුබද්ධය හරහා මුදල් උපයන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගනු ඇත.

Youtube, Instagram, Pinterest සහ Telegram හි අනුබද්ධ වන්නේ කෙසේදැයි ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත.

මෙම පා course මාලාව හැදෑරීමෙන් පසු ඔබේ ජාල මුදල් ඉපැයීමට අනුබද්ධය භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබ දැන ගනු ඇත.

මම ඔබට හොඳම අනුබද්ධ වේදිකා ද ඉදිරිපත් කරමි.

මෙම පාඨමාලාව හැදෑරීමට ඔබ අලෙවිකරණ විශේෂඥයෙකු වීමට අවශ්‍ය නැත, සමාජ ජාල පිළිබඳ කුඩා දැනුමක් තිබීම ප්‍රමාණවත් නොවේ...

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න →

කියවන්න  තොරතුරු වගා කරන්න