මේක නොමිලේ නිබන්ධනය, ඔබ ක්‍රම 2 ක් සොයා ගනු ඇත පුරාවෘත්තයක් නිර්මාණය කරන්න ඔබ භාවිතා කරන විට අයිකන කට්ටල ඩි ලා කොන්දේසිගත හැඩතල ගැන්වීම.