සති 6ක් තුළ, නියාමන අවශ්‍යතා සපුරාලීමට සහ ඔබේ බලශක්ති කාර්ය සාධනය වැඩිදියුණු කිරීමට, ඔබේ ක්‍රියාවලීන් ප්‍රශස්ත කරන්නේ කෙසේද සහ පුනර්ජනනීය බලශක්තියට පිවිසීමට ඇති උනන්දුව තක්සේරු කිරීමට විවිධ ලීවර සොයා ගන්න.

ADEME විසින් නිර්මාණය කරන ලද, කෘෂිකාර්මික සහයෝගීතාවයේ ක්‍රීඩකයින්, කෘෂි-ආහාර කර්මාන්ත සහ ශාස්ත්‍රීය ලෝකය, MOOC කෘෂි-ආහාර කර්මාන්ත: බලශක්ති කාර්ය සාධනය ලබා ගැනීම, ඔබේ පරිභෝජනය ප්‍රශස්ත කිරීමට නිශ්චිත ක්‍රම ලබා දෙනු ඇත.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න

කියවන්න  ඔබේ සවන්දීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කරන්න