මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය
උදාහරණ 1: පෙර මාසය සඳහා නොගෙවූ වැටුප් සඳහා හිමිකම් පෑම
ටැබ් එකට යන්න Fichier මුද්‍රණය කිරීමට ඔබේ ලේඛනයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ.