මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය
උදාහරණ 2: නොගෙවූ වැටුප් කිහිපයක් සඳහා පැමිණිලි කිරීම
ටැබ් එකට යන්න Fichier මුද්‍රණය කිරීමට ඔබේ ලේඛනයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ.