මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

Cette එක්සෙල් නිබන්ධනය (මිනිත්තු 4ක් පමණ) ඔබට නිර්මාණය කළ හැකි ආකාරය පැහැදිලි කරයි පතන ලැයිස්තුව එක්සෙල් හි සහ ගොනුවේ පරිශීලකයාට දත්තවල තනි තේරීමක් තබන්න.

වගු වල අත්‍යවශ්‍ය හා අනිවාර්ය තොරතුරු සැපයීම සඳහා ඉතා ප්‍රයෝජනවත්, ඔබ ඉක්මනින් මෙම ශ්‍රිතයේ රසිකයෙක් බවට පත්වනු ඇත.

මෙම තිර විකාශනය 2007 අනුවාදය මත සාදන ලද නමුත් අපි පැහැදිලිවම 2010 අනුවාදයේ එම ක්‍රියාකාරීත්වය දකිමු. එය 2003 දී ද එම ක්‍රියාවකි.

 

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න

කියවන්න  ඉහළ කළමනාකරු: ප්‍රධාන ව්‍යාපාර උපාය මාර්ග තේරුම් ගන්න