එක්සෙල් හි සාර්ව රෙකෝඩර පිළිබඳ නිබන්ධනය.සරල මැක්‍රෝස් සමඟ ආරම්භ කිරීමට, ඔබට විෂුවල් බේසික් දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නැත. Excel ඔබේ ක්‍රියාවන් මැක්‍රෝ බවට පරිවර්තනය කරන පටිගත කිරීමේ මෙවලමක් ඇතුළත් වේ.

ඔබේ පළමු මැක්‍රෝස් නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේදැයි මිනිත්තු 4 කට අඩු කාලයකින් සොයා ගන්න.

මෙම එක්සෙල් නිබන්ධනය 2007 අනුවාදය මත නිෂ්පාදනය කරන ලද නමුත් 2003 වන විට 2010 වන විට ක්‍රියාත්මක වේ.