දී එක්සෙල් 2010 බොහෝ අය ලැයිස්තු දනිති (සඳුදා අඟහරුවාදා…, ජනවාරි පෙබරවාරි ආදිය) නමුත් එය කළ හැකිය ඔබේම පුද්ගලික ලැයිස්තු සාදන්න. මෙම කුඩා නිදහස් නිබන්ධනය ක්ලික් කිරීම් කිහිපයකින් ඔබේ ලැයිස්තුව නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද හෝ එය වෙනස් කරන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කරයි ...

 

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න

කියවන්න  Covid-19: සමාගම්වල එන්නත ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද?