මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය


I. වැඩපොළේ සෞඛ්‍ය පාත්‍වයේ අයදුම් කිරීමේ විෂය පථය
 සෞඛ්‍ය සහතිකය යනු කුමක්ද?
 සෞඛ්‍ය සමත් වීමේ වගකීමෙන් බලපාන ස්ථාන මොනවාද?
 සෞඛ්‍ය සමත් වීමේ නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලසටහන කුමක්ද?
 සෞඛ්‍ය සහතිකය ඉදිරිපත් කිරීමේ වගකීම අනුව අදාළ වෘත්තිකයන් කවුරුන්ද
 වයස 18 ට අඩු සේවකයින් සෞඛ්‍ය සමත් වීමේ වගකීමට යටත් වේද?
 ටෙරස් සහිත ආපනශාලා සේවකයින්ට හෝ ආහාර පමණක් ගැනීම සඳහා සෞඛ්‍ය බලපත්‍රයක් තිබේද?
 සාමූහික අවන්හල් සඳහා සෞඛ්‍ය සාමාර්ථ වගකීම් අදාළද?
 දුර ගමන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
 සෞඛ්‍ය අවසර පත්‍රය ඉදිරිපත් කිරීමට ප්‍රවේශ විය යුතු ස්ථාන වල සේවකයින්ට වෙස්මුහුණක් පැළඳිය යුතුද?

II වැඩබිම තුළ Immunisation OBLIGATION හි විෂය පථය
 එන්නත් කිරීමේ වගකීමෙන් පීඩාවට පත් වන්නේ කුමන ආයතන සහ සේවකයින් ද?
 එන්නත් කිරීමේ වගකීම සඳහා තෝරාගත් කාලසටහන කුමක්ද?
 විදේශීය දෙපාර්තමේන්තු වල සැලසුම් කර ඇති පියවරයන් අනුවර්තනය වීම තවමත් සෞඛ්‍ය හදිසි තත්වයක පවතී ද?
 එකවර කළ යුතු කාර්යය කුමක්ද?

III සමාගම් වල යෙදවීමේ කොන්දේසි
 අභ්‍යන්තර රෙගුලාසි වලට නිශ්චිත විධිවිධාන ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා විධිවිධාන යෙදිය යුතුද?
 නීතියෙන් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය වන පාරිභෝගිකයින් සඳහා උපකාරක ලියකියවිලි පරීක්ෂා කිරීමට හැක්කේ කාටද?

කියවන්න  පළමු වෙළඳ සහ නිපුණතා සම්මන්ත්‍රණය - මාධ්‍ය ආරාධනය