ඔබේ තීරණය සහ එහි ප්‍රතිවිපාක නියම වේලාවට ප්‍රකාශ කරන්න

කාලය ඉතා වැදගත්. එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළව ඔබ ඔබේ තීරණය කල්තියා ප්‍රකාශ කළහොත්, ඔබ අවිනිශ්චිත කාලයක් නිර්මාණය කරන අතර එය හානිකර විය හැකිය. නමුත් ඔබ එය ප්‍රමාද වී ප්‍රකාශයට පත් කළහොත්, සේවකයින්ට අඩියක් පස්සට තබා එහි ප්‍රතිවිපාක පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීම් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නොමැති නම්, එවිට ඔබ ඔවුන්ට වැරදිකරුවකුට මුහුණ දී ඇති බවක් දැනීමේ අවදානම දරා සිටී.

ප්‍රතිවිපාක සමඟ කටයුතු කිරීමේදී ඔබ කණ්ඩායම සම්බන්ධ කර ගන්නේ කෙසේද යන්න කාලය සැලකිල්ලට ගනී. කෙසේ වෙතත්, ඔබේ නිවේදනය නිකුත් කළ මොහොත සහ කණ්ඩායම සමඟ ඇති වන ප්‍රතිවිපාක පැහැදිලි කිරීම අතර කාලය ගතවීම ඔවුන්ට මෙම පරාවර්තනයට ඉඩ දීමට ප්‍රමාණවත් බව නිශ්චිතවම අවශ්‍ය වේ.

කෙලින්ම කාරණයට යන්න

ජනප්‍රිය නොවන ප්‍රකාශය සිදුවන අවස්ථාවේදී, ඔබ සාමාන්‍ය උගුලකට වැටීමේ අවදානමක් ඇත: ආර්ථික සන්දර්භය, තරඟයේ ස්ථානගත කිරීම අවුස්සමින් තීරණය සඳහා හේතු සමඟ ඔබේ මැදිහත්වීම ආරම්භ කරන්න... තවමත් තීරණය පිළිබඳ තොරතුරු නොමැත - පවා ඔබ පැමිණෙන්නේ කොහෙන්ද කියා කණ්ඩායම කල්පනා කරන අතර තවදුරටත් සවන් නොදේ. එවැනි ආකල්පයක අනවශ්‍ය ප්‍රතිඵලය වන්නේ ඔබේ ප්‍රකාශයන් තුළ සැකය සහ අවිශ්වාසය ඇති කිරීමයි.