මෙම සහතිකය සමඟ, ඔබගේ කුසලතා අවසානයේ හඳුනාගනු ඇත.

තොරතුරු තාක්ෂණ සහතිකය ඔබට උපකාර කිරීමට ප්‍රබල ව්‍යාපාරික මෙවලමකි:

- ඔබේ ජීව දත්ත පත්‍රය වැඩි දියුණු කරන්න.

- රැකියාවක් සොයාගන්න.

- ඔබේ කුසලතා මොනවාදැයි තීරණය කරන්න.

සමාගම්වලින් 90%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සේවා පළපුරුද්ද සනාථ කරන තොරතුරු තාක්ෂණ සහතික පිළිගන්නා බව ඔබ දන්නවාද?

පරිගණක ක්‍ෂේත්‍රයේ ක්‍රියාත්මක වන බොහෝ සමාගම්වල, ඇතැම් සහතික සන්තකයේ තබා ගැනීම රැකියා කොන්දේසියකි.

මෙම ශාඛාවේ වෘත්තියක් කිරීමට කැමති අයට හොඳ ආරම්භයක්.

Udemy→ මත නිදහස් අධ්‍යාපනය දිගටම කරගෙන යන්න

කියවන්න  MOOC උන් කලා හදන්නේ